Monday, January 19, 2015

5 Days of Awe (5 Araw ng Pagkamangha)


Sa dagat ng mga katawan,
bumabad mga Filipino at nagpaulan,
upang mukha't ngiti niya'y masulyapan.

In a sea of bodies
immersed the Filipino under the rain,
to catch a glimpse of his smiling face.

Tuesday, January 6, 2015

Baptism/Bautismo (with Basho)


Katahimikan ng ilog na matanda,
lundag ng dukha, tunog ng tubig,
tinig ng langit, ahon ng anak ng hari.

Silence of ancient river,
plunge of pauper, sound of water,
voice of heaven, rise and reign of son and daughter.